Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri Nolu Tebliğ Yayımlandı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup, bu istisna düzenlemesi esas itibarıyla gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan bir portföyü işleten gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarını kapsamaktadır.

Labirent Yasa 2017’de Bir Varmış Bir Yokmuş

Prof.Dr. Güven Sak hocam, Dünya Gazetesinde geçen haftalarda yayınlanan makalesinde “torba yasa labirenti” kavramını kullanarak Türk Hukuk literatürüne yeni bir söylem kazandırdı. Hocamın ve siz değerli okuyucuların izniyle ben de şu anda TBMM’de yasalaşma süreci devam eden, “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u “Labirent Yasa 2017” olarak adlandıracağım.

Otomobil Değerlerinin ÖTV Oranında Dikkate Alınmasının Otomotiv Pazar Yapısına ve Bütçeye Etkisi

2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (1) ile binek otomobillere uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları 25/11/2016 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Söz konusu Karar ile otomotiv üzerinden alınan ÖTV oranları yeniden belirlenmiş, otomotivin vergilendirilmesinde motor silindir hacminin yanında araç değerlerininde dikkate alnıcağı yeni bir vergileme politikası benimsenmiştir.

Komisyon Sonrası Torba Tasarı

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi tamamlanmış olup Tasarıda öngörülen bazı düzenlemeler Komisyonda kabul görmeyerek Tasarı metninden çıkarılmış ayrıca Komisyon tarafından bazı önemli düzenlemeler de Tasarıya eklenmiştir. Tasarıdan çıkarılan ve eklenen düzenlemelere aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.