İmdat TÜRKAY
İmdat TÜRKAY

Kısa Süreli Konut Kiralamalarının Belgeyle Tevsik Zorunluluğu

588

1. Mevcut Durum
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelerden biri de 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenlerin konut kira bedellerini banka ya da PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi yönünde düzenleme yapılmasıdır.

Yapılan düzenlemeyle ilk uygulaması 1 Kasım 2008 yılında başlayan kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tevsik edilmesinin kapsamı daha da genişletilmiş ve özellikle kısa süreli konut kiralamalarında var olan kayıtdışılığın kayıt altına alınması yönünde önemli bir mesafe alınmış olacaktır.

Bilindiği üzere, 268 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.11.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilât ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele kapsamında önemli bir düzenleme olarak yaklaşık dokuz yıldır uygulanmaktadır.

2008 yılında anılan Genel Tebliğle yapılan düzenlemeye göre; konutlarda her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde ise aylık kira bedelleri tutarına bakılmaksızın işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 01.11.2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur. Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar ile aynî olarak yapılan kira ödemeleri bu zorunluluk kapsamında değildir. Ayrıca, her bir konut için aylık tutarı 500 TL'nin altındaki konut kira geliri de belge ile tevsik zorunluluğu kapsamında değildir.

Banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinde, bu belgeler tevsik edici belge kabul edilir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da bu kapsamdadır.

2. Kısa Süreli Konut Kiralamalarına Getirilen Yeni Düzenleme
Maliye Bakanlığı tarafından konu hakkında son yapılan düzenleme ise 298 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılında yapılmış ve kısa süreli konut kiralamalarında uygulamada ortaya çıkan kayıtdışılığı önlemek için çok önemli bir adım atılmıştır.

Konu hakkında yayımlanan 268 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 268 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı Genel Tebliğin 2 nci maddesinde ise bu Tebliğin 1.7.2017 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre; kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenlerin de, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu durumda, 298 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen bu yeni düzenleme 1 Temmuz 2017’den sonra yapılacak ödemeleri kapsamakta olup belirlenen tarihten sonra günlük, haftalık veya benzeri şekilde kısa süreli konut kira bedelleri banka ya da PTT kanalıyla ödenecektir.

3. Kira Ödemelerinin Tevsikine İlişkin Zorunluluğa Uymayanlara Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası
Kira ödemelerinin tevsikine ilişkin olarak getirilen zorunluluğa uymayanlara kesilecek ceza, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesinin o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir. 476 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan ceza tutarları; 1. Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 1.400 TL, 2. Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler için 700 TL, bunların dışında kalan mükellefler için ise 350 TL’den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir. Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası ise 1.100.000 TL’dir.

4. Sonuç
1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenlerin de banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunlu hale gelmiştir. Öte yandan, konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka ve PTT yoluyla tevsikinin zorunluluğu ise devam etmektedir. Kira ödemelerinin tevsikine ilişkin olarak getirilen zorunluluklara uymayanlara 2013 sayılı vergi Usul Kanununa göre özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 (Maliye Postası dergisinin 1 Temmuz 2017 tarihli 884 sayısında yayımlanmış olup  Sn.Türkay’ın özel izniyle yayımlanmaktadır.)

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.