Yıllık Beyannameden Mahsup Edilemeyen Tevkifatın Mahsuben/Nakten İadesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre 2016 yılında elde edilen yedi gelir unsuruna ilişkin olarak Mart/2017 ayında verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelire dâhil kazanç ve iratlardan 2016 yılı içinde tevkif suretiyle kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilmekte, mahsubu yapılan miktarın gelir vergisinden fazla olması halinde ise aradaki fark vergi dairesince mükellefe belli şartlar ve usuller çerçevesinde mahsuben veya nakten iade edilmektedir.