Anonim Şirkette Hamiline Yazılı Pay Senetleri

Anonim şirketlerce sıklıkla merak edilen konulardan birisi pay senedi, eski tabirle hisse senedi bastırma yükümlülüğüdür. Eski Ticaret Kanunu, anonim şirketler tarafından çıkarılacak pay (hisse) senetlerini oldukça detaylı bir şekilde düzenlendiği halde, anonim şirketlere pay senedi çıkarma zorunluluğu getirmemişti. Bu nedenle, birçok anonim şirkette paylar kayden takip edilmekte, hisse senedi çıkarılmasına istisnaî haller dışında pek rastlanılmamakta idi.

Bağımsız Denetçi ve Denetim Kuruluşu Seçiminde Geçerli Yöntemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

Bildiğiniz üzere, sermaye şirketlerinin olağan genel kurul toplantılarını yapacağı bir dönem içerisinde bulunmaktayız. Olağan genel kurul gündemini oluşturan ve genel kurulca karara bağlanması gereken hususlardan birisi ise denetçi seçimidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 397’nci maddesinde bağımsızdenetime tabi olan anonim şirketler ile şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu