Başkasının İşçisini Ayartırsanız

İş hayatı. Rekabet. Malum. Her işveren en iyi işçiyi ister. Piyasayı tanıyan veya iş becerisi yüksek bir çalışanı işe aldınız. Buraya kadar tamam. Ama bu çalışan size pahalıya mal olabilir. Nasıl mı? Şöyle; bu çalışan çalıştığı eski iş yerinde sözleşmesinin bitmesinden önce veya bildirim süresine uymaksızın işi bırakıp sizin yanınızda çalışmaya başlamışsa sorumlu olabilirsiniz. Yani eski işveren sizi ve bu işçiyi sorumlu tutabilir.

İş Müfettişinin Raporuna İtiraz Etmeniz Gerekmez

Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi SGK Borcundan Sorumlu Tutulabilir mi?

Kurumun (SGK) sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.