Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu

Genel bütçeli idarelerle il özel idareleri ve belediyeler tarafından toplanan vergi, resim ve harçlar ile bunlara bağlı faiz ve zamlarla ilgili olarak vergi ilişkisinden doğan hak, yetki ve görevlerin gerçekleştirilme ve kullanılma biçimleri ile bunlara aykırılıklarda uygulanacak müeyyideleri göster en hükümleri bünyesinde toplayan ve 64 yılı aşkın bir süredir uygulanan Vergi Usul Kanunu konusunda ikincil mevzuatın yanı sıra yargı içtihatları, idarenin yorumları ile uzman ve akademisyenlerin görüşleri önemli bir literatür oluşturmuştur.

Vergi Kayıp ve Kaçağının İhbarı ve Muhbire Ödenecek İhbar İkramiyesi

İhbar dilekçeleri, Anayasanın 74. maddesinde siyasi hak olarak yer alan “Dilekçe Hakkı”nın kullanma biçimi olan 3071 sayılı Kanun hükümlerine göre verilmektedir. İhbarda bulunan kişinin talebi olması durumunda ise 26.12.1931 tarih ve 1905 Sayılı “Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun”a göre işlem yapılmakta ve muhbirlere ihbar ikramiyesi ödenmektedir.