Vergi Hukukunda Sahte Fatura ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge

"Vergi hukuku ve vergi yargısı kendine özel ilke, usul, kavram ve kurumları olan bağımsız bir hukuk dalıdır. Bu özellikleri sebebiyle uygulama birliği tam sağlanamamış sürekli mevzuat değişiklikleri yapılmış ve halen yapılmaktadır. Son dönemlerde sık sık mevzuat değişiklikleri ile uygulamalar farklılaşmış, mahkemeler tarafından çelişkili karar verilmiş ve komplike bir hal almıştır. Bu nedenle konuları anlayabilmek için bilgi ve tecrübeye gereksinim hat safhadadır.

Uluslararası Vergilendirme

Küreselleşmenin hızla gelişimi ile birlikte vergi anlaşmaları her geçen gün daha fazla devlet arasında imzalanmaktadır. Mevcut anlaşmalar günün koşullarına göre tekrar müzakere edilmekte ve yenileri ile değiştirilmektedir. Devletler vergi anlaşma ağlarını genişletmek ve iç hukuklarını günün koşullarına göre yenilemek suretiyle vergi tabanlarını korumaya çalışmaktadır. Birden fazla ülkede faaliyet gösteren vergi mükellefleri ise vergi yüklerini en az seviyeye çekmek için uluslararası vergi planlaması yoluna gitmektedir.

Vergi Satan Adamlar

“Vergici açısından vergiyi sevimli bir görev gibi sunabilmek iki açıdan zorluk taşır: Öncelikle vergicinin böyle bir sunum yaparken bürokrasiyi kızdırmaması gerekir. Çünkü bürokrasi pek çok konuya devletin çıkarlarının öncülüğü açısından bakar. Konuya mükellef odaklı bakan vergici bürokrasiyi karşısına alabilir. Ayrıca mükellefi, bu görevin onun çıkarına olduğuna inandırmak da kolay değildir. Cebinden para çıkan kişi bunun karşılığında aldığı şeyi net olarak göremezse bu ödemeyi bir angarya gibi kabul edebilir. Bu ödemenin ona yarar sağlayacağını anlatabilmek çoğu kez zorlu bir çabayı gerektirir. Ne var ki bütün bu zorluklarına karşılık bu yaklaşım başarılabilirse verginin alınması da verilmesi de çok daha kolay hale gelir.

Erguvan Zamanı

Ahmet Erol, Erguvan Zamanı'nda 1980'ler Türkiye’sinde tüm toplumu kuşatan suskunluk ve hukuksuzluğu, İstanbul'u fon alarak anlatıyor ve sıra dışı gençlik aşklarından derin devlet operasyonlarına, reklam dünyasından içi boşaltılan bankalara dek uzanıyor. Vicdan, sevgi, masumiyet ve şefkat gibi duyguların tam karşıtlarıyla çarpıştığı süreçte, erguvan renkli bir kentte yaşananlar, "Zaman, gerçekten her şeyin ilacı mıdır?" sorusunun da yanıtını oluşturuyor.

Gelir Vergisi Matrahının Tespiti ve Beyanı

Çalışmada gelir vergisi matrahının tespiti konusunda konular güncel kanuni çerçevede tebliğler, özelgeler, Danıştay kararları, sirküler incelenerek örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'nun diğer kanun maddeleriyle bağlantıları kurularak örneklemeler yapılmıştır. Çalışma bu özelliği ile matrahın tespiti ve beyanı konusunda sağlıklı bir uygulama bilgisinin edinilmesine ve uygulamanın gerçekleştirilebilmesine yardımcı olma özelliği taşımaktadır.